Hoppa till sidans innehåll

Efter branden


Följande sida uppdateras fortlöpande och kretsar enbart kring konkret information om vår nedbrunna hall och det kort- respektive långsiktiga arbetet med ett provisoriskt tält och en ny tennishall för Näsbyparks Tennisklubb.


25 januari 2022

Glada nyheter! Torsdagen den 27 januari tar NPTK:s ordförande Joachim Haas och kommunalråd Erik Andersson det första spadtaget till bygget av den nya permanenta fembanorshallen. Hallen beräknas stå klar hösten 2023.

– Vi ser verkligen fram emot detta! Vi har en positiv dialog med kommunen om framtida utveckling av den nya hallen samt ytterligare banor, säger Joachim.

Klicka här för mer info!


25 oktober 2021

Vi är igång i tälthallen! Mer info här!


10 maj 2021

Medlemsbrev från styrelsen26 mars 2021

Under en lång tid har det känts svårt att formulera dessa medlemsmail. Detta beroende på att vi ibland inte haft något nytt att berätta om. Andra gånger har vi inte kunnat berätta om vad som varit på gång för att inte störa förhandlingarna.

Därför känns det härligt att berätta att det ser ut som om att utomhussäsongen på Näsaäng ska kunna följas av spel på fem banor i en tälthall. Tälthallen kommer att ligga på brandplatsen när det är dags för nästa inomhussäsong.

Följande har hänt och kommer hända i närtid:

- NPTK har i tät dialog med Täby Kommun tagit fram och sedermera lämnat in en borgenansökan för att kunna låna till att finansiera en tälthall med fem banor.

- Täby Kommun och NPTK har under lång tid diskuterat ett arrendeavtal för marken på brandplatsen. Något som bägge parter så småningom kom överens om.

- Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad har nu godkänt ovannämnda arrendeavtal.

- Nu på måndag den 29 mars behandlas arrendeavtalet och borgensansökan när kommunstyrelsen sammanträder.


Naturligtvis ska vi inte ropa hej ännu. Men mot bakgrund av att kommunstyrelsens utskott och berörda tjänstemän är överens och hur den politiska majoriteten ser ut i Kommunstyrelsen så ser det väldigt lovande ut.

Några medlemmar har uppmärksammat att det ligger ute handlingar för beslut om den permanenta tennishallen på kommunens hemsida. I dessa handlingar kan man läsa om att kommunen bygger en tennishall med fem banor. 

Kommunen ersätter helt enkelt det som brunnit ned. 

Styrelsens ambition är naturligtvis att få till en större anläggning. Men för att få till det så måste klubben själv förvärva mark och finansiera allt över fem banor. 

NPTK har inlett förhandlingar med markägaren. Vi återkommer när vi har mer fakta i ärendet. 

Undertecknad vill passa på att än en gång tacka styrelsen för ett fantastiskt arbete!

// Kenneth Bergbom, klubbchef


22 januari 2021

Som vi skrev strax innan jul så har det börjat hända saker i hallfrågorna.

Beträffande den tillfälliga tälthallen så har vi nu lämnat in en ansökan om tillfälligt bygglov till kommunen. Tälthallen är tänkt att stå på brandplatsen.

Vi har även skickat in en ansökan om kommunal borgen vilket krävs för att NPTK ska få ett banklån, vilket i sin tur är en förutsättning för finansieringen av tälthallen.  Våra underhandskontakter med både kommunen och SEB är positiva. På det extra årsmötet den 27/10 - 2020 fick styrelsen mandat av medlemmarna att ingå ett låneavtal för att kunna komma vidare med tälthallsprojektet.

Om vi går över till det aktuella läget med den permanenta hallen så har kommunen deklarerat att man kommer att stå för byggnationen av fem banor och serviceutrymmen. Det vill säga det som brann ned. 

Klubbens ambition var ju redan innan branden att få till en större anläggning med sju till åtta tennisbanor och tre padelbanor. Den ambitionen kvarstår och är då något som vi måste finansiera själva. Det handlar dels om att köpa loss ytterligare mark intill platsen där Täby Kommun köper mark och dels om själva byggnationen. En utmaning!

Samtidigt är vi övertygade om att det är rätt väg att gå för NPTK. Vi har ett enormt tennisintresse i föreningen redan nu. Det var ju också orsaken till det intensiva arbete som pågick redan innan branden för att få till en större tennishall. Dessutom sker det ju en stor inflyttning till Täby under de närmaste åren.

Om du som medlem har idéer eller kontakter kring finansieringen av en större anläggning är du mycket välkomna att dela med er av dessa till This is a mailto link eller till This is a mailto link.

Vi hoppas inom kort kunna komma tillbaka med en tidsplan för både tälthallen och den permanenta hallen. Samt var den permanenta hallen kommer att ligga.

// Styrelsen

 


23 december 2020

Det har nu snart gått fem månader sedan vår tennishall brann ned. Vi förstår att nyfikenheten är stor och frågorna många kring vad som händer med de kort- och långsiktiga lösningarna efter branden. Det jobbas intensivt på alla håll och kanter.

Som tidigare nämnts så har det varit ett stort antal möten mellan NPTK, Täby Kommun och en del andra intressenter.  Saker och ting är nu i ett läge där det förhoppningsvis finns en del att berätta om inom kort.  Samtidigt är vi nu i ett känsligt läge i förhandlingarna, vilket innebär att vi måste vara knapphändiga med information.

Faller saker och ting väl ut så skulle den permanenta hallen kunna stå klar hösten 2022.

Beträffande den tillfälliga tälthallen så ser det ut som om att den ska kunna vara klar lagom till utomhussäsongen. Naturligtvis hade vi hoppats på att den skulle stå klar tidigare. Men saker och ting tar tid.

// Styrelsen


25 november 2020

Som vi informerat om i tidigare medlemsmail, på det ordinarie årsmötet och på det extra årsmötet i oktober, så arbetar styrelsen intensivt med att få till en tillfällig och en permanent lösning, så att våra medlemmar kan spela tennis igen.

Vi vet och förstår att våra medlemmar i alla åldrar undrar vad som händer och hur det aktuella läget ser ut.

Det har varit och är flera planerade möten i närtid med Täby Kommun, leverantörer och eventuella partners. Läget är sådant att vi just nu inte kan kommunicera mer än det.

Styrelsens målsättning är efter det enhälliga årsmötesbeslutet i oktober att få upp en tillfällig tält-hall under våren  och en permanent hall inom två år.

Vi återkommer så fort som vi har mer konkret information.

// Styrelsen


 

30 oktober 2020

Nedan följer klubbchef Kenneth Bergboms sammanfattning från det extrainsatta årsmötet som slutade i enhällighet.

Näsbyparks Tennisklubb höll ett extra årsmöte tisdagen den 27 oktober. Anledningen var naturligtvis branden och hur föreningen ska gå vidare utifrån de tråkiga omständigheterna. 33 medlemmar var på plats trots höstlov och flera pågående tävlingar för juniorer och veteraner.  

Det blev ett nästan två timmar långt möte där idéer och åsikter ventilerades både kring styrelsens förslag att investera i en tillfällig hall och den långsiktiga permanenta hallen.

Joachim Haas valdes till årsmötesordförande.

Michael Fabricius gick igenom bakgrund, aktuellt läge och budgetförutsättningar.

Styrelsens grundinställning var att klubben måste få till lösning med en tillfällig hall för att överleva på lång sikt.

Konstaterades även att NPTK inte kan räkna med att få hyra de timmar som vi så generöst fått hyra av våra vänklubbar kommande höst.

Många medlemmar ifrågasatte varför inte kommunen kan ta ett större ekonomiskt ansvar för tälthallen. Antingen genom att stå för produktion och uppsättande av den tillfälliga hallen själva eller genom ett ekonomiskt tillfälligt driftbidrag som möjliggör den tillfälliga hallen.

Styrelsen informerade om att tälthallsprojektet löper risk att försenas om kommunen står för ägandet av hallen. Det beror på kommunens upphandlingsregler som försvårar en snabb hantering.

Styrelsen sa även att man var förvånade över det förslag till hyresbidrag som kommunen kommit med i den uppkomna situationen.

Mötet avslutades med ett enhälligt beslut att NPTK behöver få till en tillfällig hall för att överleva och att styrelsen fick förtroendet att driva projektet vidare under förutsättning att det går att få ihop driftskalkylen för 21/22.


21 oktober 2020

Inför det extrainsatta årsmötet (27 oktober) skickades följande information ut till medlemmarna kring det aktuella läget med tältet och det långsiktiga nya hallen.

Efter att tennishallen brann ned den femte augusti har styrelsen arbetat intensivt med att få till både en kort- och långsiktig lösning.

Som vi informerat om tidigare så har den kortsiktiga lösningen handlat om att få upp ett tält.

Täby Kommun har nu möjliggjort detta genom att anvisa en tomt med ett arrendeavtal på upp till tio år.

Det finns också goda förutsättningar för en kommunal borgen.

NPTK har även fått ett muntligt löfte från banken om ett lån på nio miljoner kronor.

Vi har i dagsläget flera anbud på tält.

Vi väntar i dagsläget på att få en offert på de markarbeten som behöver göras för att jämna ut marken.

Totalt kommer det att handla om en affär på tio miljoner där NPTK tar ett lån på nio miljoner.

För närvarande har vi en dialog med Täby Kommun om ett ökat hyresbidrag.

När den permanenta hallen är på plats så finns det två möjligheter med tältlösningen. Antingen fortsätter vi att driva hallen med ett kommersiellt syfte eller så får någon annan aktör ta över tältanläggningen mot restvärdet.

På årsmötet kommer vi att gå igenom de ekonomiska förutsättningarna i detalj.


26 september 2020

Årmötet hölls på Näsaäng och ordförande Joachim Haas redogjorde för det aktuella tält- och halläget. En sammanfattning av denna redogörelse ser du nedan.

NPTK och Täby Kommun är överens om en lämplig plats för ett tillfälligt tält i väntan på en permanent tennishall. Offerter har samlats in från ett antal tänkbara leverantörer. NPTK kommer att stå för produktion och drift av tältet. För att klubben ska kunna få ett lån krävs att Täby Kommun står för en kommunal borgen. NPTK och kommunen ser positivt på den möjligheten.

Det konstaterades att ett tillfälligt tält är en absolut förutsättning för att NPTK ska kunna leva vidare.

En grupp som ska försöka hjälpa till med finansieringen av både den kort- och långsiktiga lösningen har bildats. Fredrik Hägglund, Andreas Ternström och Mikael Hasslegren ingår i gruppen. De som är intresserade av att hjälpa till, har idéer är mycket välkomna att maila till This is a mailto link, och eller till This is a mailto link. Det går även bra att ringa till Fredrik på mobilnummer 0708-872500.

Beträffande det långsiktiga spåret jobbar NPTK och Täby Kommun tillsammans för att hitta en lösning. Två tänkbara platser har identifierats.


9 augusti 2020

Ett utdrag ur klubbchef Kenneth Bergboms medlemsmail:

Jag ska på nedanstående rader försöka skildra vad vi gjort hittills och vad som händer framöver.

- Styrelsen har haft två möten för att diskutera vad vi ska göra i närtid. 

- Undertecknad, Joachim Haas, Michael Fabricius och Johan Orest har haft ett möte med Kultur och Fritid och Täby Fastigheter. Ett nytt möte kommer att hållas torsdag eller fredag kommande vecka. Då kommer även politiker att delta. 

- På tisdag kommer kommunens och klubbens försäkringsbolag till olycksplatsen. Michael Fabricius och Joachim Haas närvarar.

- Polisen har lagt ned förundersökningen av olycksplatsen.

Fullt logiskt så går arbetet nu vidare med ett kort- och ett långsiktigt spår. Så även i dialogen med Täby Kommun.


Det kortsiktiga spåret

I vårt möte med Täby Kommun framförde vi att den enda kortsiktiga lösningen är att få upp ett provisoriskt tält någonstans. Täby kommun hade nog en liten tro på att det skulle gå att hyra timmar här och var. Med det intresse som finns i Stockholm är det inte ett realistiskt alternativ ställt mot vår verksamhet. Som ett exempel kan nämnas att vi har 300 tränarledda timmar i veckan. Ett tält skulle kunna innebära att vi kan fortsätta med vår verksamhet i någorlunda normal skepnad och också bevara vår unika klubbkänsla.

Tälten går numera snabbt att få upp, vilket också är gynnsamt i nuvarande situation. För att inte tappa tempo och vänta på att kommunen undersöker tältfrågan har vi bildat en tältgrupp bestående av Per Mattson och Matthias Ström. Målet är att vi redan på nästa möte ska kunna presentera ramar kring kostnader med mera. Vi har även för kommunen presenterat tre stycken alternativa platser för ett tält. Platsen där tennishallen stod, våra grusbanor samt en närliggande tennisklubbs utomhusbanor.

Det långsiktiga spåret

Att vi under lång tid kämpat för att få till en ny och större hall är ingen hemlighet.  Vi har helt enkelt vuxit ur hallen. Behovet av att få till en större och modern hall var ju enormt redan innan branden.

Under senvåren stötte tyvärr hallprojektet på problem kopplade till markarbeten och finansieringen kring detta. Detta ledde till att markägaren skickade ett brev till oss och Täby Kommun där de meddelade att de inte kunde vänta längre och skulle prata med andra intressenter. Det skulle vara att fara med grov osanning att påstå något annat än att besvikelsen var enorm. Det går nog inte att räkna hur många timmar som NPTK:s ordförande Joachim Haas och andra lagt ned på detta för oss så viktiga projekt. Vi har också upplevt det som att Täby Kommun under årens lopp kunnat hantera frågan bättre. I dagsläget finns det en del som talar för att markägaren inte kommit överens med någon annan part. På mötet med Täby Kommun påtalade vi därför att vi tidigare varit en tennisklubb med fem banor som behövt fler och att vi nu är en tennisklubb utan banor. Det vill säga vi förväntar oss att åka upp rejält på kommunens prioriteringslista.

Uppdaterad: 22 OKT 2020 17:46 Skribent: Todd Åkesson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Näsbyparks TK - Tennis
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Besöksadress:
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Kontakt:
Tel: +4687562202
E-post: This is a mailto link

Se all info