Hoppa till sidans innehåll

Efter branden


Följande sida uppdateras fortlöpande och kretsar enbart kring konkret information om vår nedbrunna hall och det kort- respektive långsiktiga arbetet med ett provisoriskt tält och en ny tennishall för Näsbyparks Tennisklubb.


25 november 2020

Som vi informerat om i tidigare medlemsmail, på det ordinarie årsmötet och på det extra årsmötet i oktober, så arbetar styrelsen intensivt med att få till en tillfällig och en permanent lösning, så att våra medlemmar kan spela tennis igen.

Vi vet och förstår att våra medlemmar i alla åldrar undrar vad som händer och hur det aktuella läget ser ut.

Det har varit och är flera planerade möten i närtid med Täby Kommun, leverantörer och eventuella partners. Läget är sådant att vi just nu inte kan kommunicera mer än det.

Styrelsens målsättning är efter det enhälliga årsmötesbeslutet i oktober att få upp en tillfällig tält-hall under våren  och en permanent hall inom två år.

Vi återkommer så fort som vi har mer konkret information.

// Styrelsen


 

30 oktober 2020

Nedan följer klubbchef Kenneth Bergboms sammanfattning från det extrainsatta årsmötet som slutade i enhällighet.

Näsbyparks Tennisklubb höll ett extra årsmöte tisdagen den 27 oktober. Anledningen var naturligtvis branden och hur föreningen ska gå vidare utifrån de tråkiga omständigheterna. 33 medlemmar var på plats trots höstlov och flera pågående tävlingar för juniorer och veteraner.  

Det blev ett nästan två timmar långt möte där idéer och åsikter ventilerades både kring styrelsens förslag att investera i en tillfällig hall och den långsiktiga permanenta hallen.

Joachim Haas valdes till årsmötesordförande.

Michael Fabricius gick igenom bakgrund, aktuellt läge och budgetförutsättningar.

Styrelsens grundinställning var att klubben måste få till lösning med en tillfällig hall för att överleva på lång sikt.

Konstaterades även att NPTK inte kan räkna med att få hyra de timmar som vi så generöst fått hyra av våra vänklubbar kommande höst.

Många medlemmar ifrågasatte varför inte kommunen kan ta ett större ekonomiskt ansvar för tälthallen. Antingen genom att stå för produktion och uppsättande av den tillfälliga hallen själva eller genom ett ekonomiskt tillfälligt driftbidrag som möjliggör den tillfälliga hallen.

Styrelsen informerade om att tälthallsprojektet löper risk att försenas om kommunen står för ägandet av hallen. Det beror på kommunens upphandlingsregler som försvårar en snabb hantering.

Styrelsen sa även att man var förvånade över det förslag till hyresbidrag som kommunen kommit med i den uppkomna situationen.

Mötet avslutades med ett enhälligt beslut att NPTK behöver få till en tillfällig hall för att överleva och att styrelsen fick förtroendet att driva projektet vidare under förutsättning att det går att få ihop driftskalkylen för 21/22.


21 oktober 2020

Inför det extrainsatta årsmötet (27 oktober) skickades följande information ut till medlemmarna kring det aktuella läget med tältet och det långsiktiga nya hallen.

Efter att tennishallen brann ned den femte augusti har styrelsen arbetat intensivt med att få till både en kort- och långsiktig lösning.

Som vi informerat om tidigare så har den kortsiktiga lösningen handlat om att få upp ett tält.

Täby Kommun har nu möjliggjort detta genom att anvisa en tomt med ett arrendeavtal på upp till tio år.

Det finns också goda förutsättningar för en kommunal borgen.

NPTK har även fått ett muntligt löfte från banken om ett lån på nio miljoner kronor.

Vi har i dagsläget flera anbud på tält.

Vi väntar i dagsläget på att få en offert på de markarbeten som behöver göras för att jämna ut marken.

Totalt kommer det att handla om en affär på tio miljoner där NPTK tar ett lån på nio miljoner.

För närvarande har vi en dialog med Täby Kommun om ett ökat hyresbidrag.

När den permanenta hallen är på plats så finns det två möjligheter med tältlösningen. Antingen fortsätter vi att driva hallen med ett kommersiellt syfte eller så får någon annan aktör ta över tältanläggningen mot restvärdet.

På årsmötet kommer vi att gå igenom de ekonomiska förutsättningarna i detalj.


26 september 2020

Årmötet hölls på Näsaäng och ordförande Joachim Haas redogjorde för det aktuella tält- och halläget. En sammanfattning av denna redogörelse ser du nedan.

NPTK och Täby Kommun är överens om en lämplig plats för ett tillfälligt tält i väntan på en permanent tennishall. Offerter har samlats in från ett antal tänkbara leverantörer. NPTK kommer att stå för produktion och drift av tältet. För att klubben ska kunna få ett lån krävs att Täby Kommun står för en kommunal borgen. NPTK och kommunen ser positivt på den möjligheten.

Det konstaterades att ett tillfälligt tält är en absolut förutsättning för att NPTK ska kunna leva vidare.

En grupp som ska försöka hjälpa till med finansieringen av både den kort- och långsiktiga lösningen har bildats. Fredrik Hägglund, Andreas Ternström och Mikael Hasslegren ingår i gruppen. De som är intresserade av att hjälpa till, har idéer är mycket välkomna att maila till This is a mailto link, och eller till This is a mailto link. Det går även bra att ringa till Fredrik på mobilnummer 0708-872500.

Beträffande det långsiktiga spåret jobbar NPTK och Täby Kommun tillsammans för att hitta en lösning. Två tänkbara platser har identifierats.


9 augusti 2020

Ett utdrag ur klubbchef Kenneth Bergboms medlemsmail:

Jag ska på nedanstående rader försöka skildra vad vi gjort hittills och vad som händer framöver.

- Styrelsen har haft två möten för att diskutera vad vi ska göra i närtid. 

- Undertecknad, Joachim Haas, Michael Fabricius och Johan Orest har haft ett möte med Kultur och Fritid och Täby Fastigheter. Ett nytt möte kommer att hållas torsdag eller fredag kommande vecka. Då kommer även politiker att delta. 

- På tisdag kommer kommunens och klubbens försäkringsbolag till olycksplatsen. Michael Fabricius och Joachim Haas närvarar.

- Polisen har lagt ned förundersökningen av olycksplatsen.

Fullt logiskt så går arbetet nu vidare med ett kort- och ett långsiktigt spår. Så även i dialogen med Täby Kommun.


Det kortsiktiga spåret

I vårt möte med Täby Kommun framförde vi att den enda kortsiktiga lösningen är att få upp ett provisoriskt tält någonstans. Täby kommun hade nog en liten tro på att det skulle gå att hyra timmar här och var. Med det intresse som finns i Stockholm är det inte ett realistiskt alternativ ställt mot vår verksamhet. Som ett exempel kan nämnas att vi har 300 tränarledda timmar i veckan. Ett tält skulle kunna innebära att vi kan fortsätta med vår verksamhet i någorlunda normal skepnad och också bevara vår unika klubbkänsla.

Tälten går numera snabbt att få upp, vilket också är gynnsamt i nuvarande situation. För att inte tappa tempo och vänta på att kommunen undersöker tältfrågan har vi bildat en tältgrupp bestående av Per Mattson och Matthias Ström. Målet är att vi redan på nästa möte ska kunna presentera ramar kring kostnader med mera. Vi har även för kommunen presenterat tre stycken alternativa platser för ett tält. Platsen där tennishallen stod, våra grusbanor samt en närliggande tennisklubbs utomhusbanor.

Det långsiktiga spåret

Att vi under lång tid kämpat för att få till en ny och större hall är ingen hemlighet.  Vi har helt enkelt vuxit ur hallen. Behovet av att få till en större och modern hall var ju enormt redan innan branden.

Under senvåren stötte tyvärr hallprojektet på problem kopplade till markarbeten och finansieringen kring detta. Detta ledde till att markägaren skickade ett brev till oss och Täby Kommun där de meddelade att de inte kunde vänta längre och skulle prata med andra intressenter. Det skulle vara att fara med grov osanning att påstå något annat än att besvikelsen var enorm. Det går nog inte att räkna hur många timmar som NPTK:s ordförande Joachim Haas och andra lagt ned på detta för oss så viktiga projekt. Vi har också upplevt det som att Täby Kommun under årens lopp kunnat hantera frågan bättre. I dagsläget finns det en del som talar för att markägaren inte kommit överens med någon annan part. På mötet med Täby Kommun påtalade vi därför att vi tidigare varit en tennisklubb med fem banor som behövt fler och att vi nu är en tennisklubb utan banor. Det vill säga vi förväntar oss att åka upp rejält på kommunens prioriteringslista.

Uppdaterad: 22 OKT 2020 17:46 Skribent: Todd Åkesson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Näsbyparks TK - Tennis
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Besöksadress:
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Kontakt:
Tel: +4687562202
E-post: This is a mailto link

Se all info