Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Näsbyparks Tennisklubb

Näsbyparks Tennisklubb bildades den 4 oktober 1946 och har sin hemvist i Täby kommun. Dessa stadgar har antagits av årsmötet i mars 1996 och ersätter stadgar från år 1985. De överensstämmer med Normalstadgar för idrottsföreningar, antagna av Riksidrottsstyrelsen 1992 10 15.

 

Allmänna bestämmelser

§   1. Ändamål

Näsbyparks Tennisklubb skall bedriva en bred tennisverksamhet som tillgodoser såväl motions- som tävlingsspelande medlemmars intresse för tennisspel och tennisutbildning. För klubbens verksamhet gäller följande inriktning och målsättning:

 • Bedriva en aktiv ungdomsverksamhet som ger varje individ möjlighet att utvecklas som spelare eller funktionär med hänsyn till sina personliga förutsättningar.
 • Bedriva elitverksamhet genom träning, tävlings- och seriespel i den omfattning som är motiverad med hänsyn till deltagande egna medlemmars tävlingsresultat och intresse.
 • Arrangera vuxenutbildning och tennisaktiviteter för alla intressegrupper av motionsspelare och därigenom främja sportens och klubbens tillväxt.
 • Arrangera öppna och sanktionerade tävlingar för juniorer och seniorer och därmed bidra till att klubbens och distriktets spelare och tävlingsfunktionärer får matchträning på hemorten.
 • Främja ett gott kamratskap i klubben genom att anordna klubbmästerskap, tävlingsutbyte med andra klubbar, klubbträffar etc. samt genom att engagera medlemmar och föräldrar i verksamheten.

Den idrottsliga verksamheten i klubben skall i övrigt bedrivas i enlighet med Riksidrottsförbundets allmänna bestämmelser om Idrottens mål och inriktning enligt följande:

 • Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
 • Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
 • Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
 • Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer med eftersträvande av individuellt inflytande och ansvarstagande i gemensamma angelägenheter.
 • Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
 • Klubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

§  2. Sammansättning

Klubben består av de fysiska personer som är medlemmar i klubben.

 

§  3. Överordnade idrottsorganisationer

Klubben är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör också distriktsidrottsförbundet Stockholms Tennisförbund. Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut. Klubben är också skyldig att på begäran av dessa lämna ut handlingar och uppgifter.

 

§  4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§  5 Firmateckning

Klubbens/föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av styrelseledamöter var för sig eller av särskild utsedd person.

 

§  6 Verksamhets- och räkenskapsår.

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från 1 juli till 30 juni.

 

 

§  7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hönskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

§  8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§  9 Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkt avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Tennisförbundet.

 

Klubbens medlemmar

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen har delegerat beslutanderätten till. Den medlem som på ett utmärkt sätt främjat klubbens syften kan utnämnas till hedersledamot genom beslut av årsmöte. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Beslutet skall meddelas skriftligt till vederbörande inom tre dagar, med angivande av skälen för avslaget samt formerna för överklagande. Överklagande skall göras enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart har lämnat klubben.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål och uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning skall fattas av klubbens styrelse.

Beslut om uteslutning får tidsbegränsas till som mest sex månader. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubbens styrelse i stället meddela varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de angivna skälen för uteslutningen. I det skriftliga beslutet till medlemmen skall skälen redovisas, liksom formerna för överklagande enligt RF:s stadgar.

 

§ 13 Medlemsrättigheter och skyldigheter

 • Medlem har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas för medlemmarna.
 • Medlem har rätt till information om klubbens angelägenheter.
 • Medlem skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubborgan samt följa de stadgar, bestämmelser och beslut som utfärdas av överordnade idrottsorganisationer enligt § 3.
 • Medlem har inte rätt till del av förenings behållning eller egendom vid klubbens upplösning.
 • Medlem skall betala de avgifter som beslutas av klubben.

 

 

 

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten.

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlemmar får inte delta i extern tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av annat klubborgan eller särskilt utsedd funktionär. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall Svenska Tennisförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till Svenska Tennisförbundet får medlemmen endast delta om förbundet godkänt arrangemanget.

 

Årsmötet och extra årsmöte

§ 15 Tidpunkt, kallelse och handlingar

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls för utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet jämte förslag till dagordning skall av styrelsen senast 3 veckor innan mötesdatum publiceras på klubbens hemsida på internet och anslås i tennishallen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget för kommande år samt styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande, skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Av kallelsen skall framgå var dessa handlingar, jämte valberedningens förslag enligt § 23, finns tillgängliga.

 

§ 16 Förslag till ärenden för årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lägga fram förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen säkerställer att inkomna förslag utan dröjsmål publiceras på klubbens internet hemsida och skall senast till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkomna förslag. Förslag från styrelsen publiceras på klubbens internet hemsida senast två veckor före årsmötet.

 

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret uppnår lägst 16 år samt hedersledamöter har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

§ 18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Med undantag av för de i § 8 och § 9 nämnda ärendena avgörs omröstning i alla frågor utom vid val genom enkel och absolut majoritet, vilket innebär att den som fått flest avgivna röster. Val avgörs genom relativ majoritet, vilket innebär att den som fått flest avgivna röster är vald oberoende av andelen.

Omröstning sker öppet och slutet om röstberättigad medlem begär detta.

Vid omröstning, som inte gäller val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, om inte avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i klubben. Anställda inom klubben får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisorer i klubben.

 

§ 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2.  Frågan om mötet har utlysts i enlighet med stadgarna.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Styrelsen framlägger:

a)      Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b)      Balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret

 1. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret efter det pågående.
 4. Frågor om utnämnande av hedersledamöter
 5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 6. Val av:

a)      Klubbens ordförande för en tid av två år.

b)      Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c)      Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

d)       Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (styrelseledamöter får inte delta i detta val).

e)      Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande.

f)       Beslut om val av ombud till representantmöten i överordnade idrottsorganisationer.

 1. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben och medlemmarna får inte fattas om ärendet inte finns med i kallelsen till årsmötet.

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan på eget initiativ kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna begär detta.

Begäran skall ske skriftligt med angivande av skälen här för. Kallelse till extra årsmöte skall ske enligt den ordning som gäller för ordinarie årsmöte, vilket framgår av § 15.

Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får den som gjort framställningen där om utfärdiga kallelsen. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutanderätt gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

 

Valberedningen

§ 23 Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter, som väljs av årsmötet. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast en vecka före årsmötet skall valberednings förslag till val finnas tillgängliga för medlemmarna och i kallelsen till mötet skall anges var.

 

Revisorer

§ 24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper och övriga handlingar. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 agar före årsmötet.

 

Styrelsen

§ 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter och utser inom sig vice ordförande, kassör och de övriga befattningshavare som styrelsen anser behövas.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd ordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förlagsrätt samt utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 26 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s och Svenska Tennisförbundets stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt dessa stadgar och fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Se till att för klubben gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben.
 • Ansvara för och förvalta klubbens medel.
 • Förse revisorerna med räkenskaper mm enligt § 24 samt förbereda årsmötet.

 Ordföranden är klubbens officiella representant, vilken skall leda styrelsen förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

§ 27 Sammanträden och beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras och justeras av mötesordföranden samt särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minsta halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsen samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.

 

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden eller vissa områden av ärenden till av styrelsen utsett/utsedd verkställande utskott (VU) eller kommitté samt till enskild medlem eller anställd. Beslut med städ av sådant bemyndigande skall fortlöpande rapporteras till styrelsen.

Uppdaterad: 27 OKT 2020 13:31 Skribent: Todd Åkesson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Näsbyparks TK - Tennis
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Besöksadress:
Bergtorpsvägen 41
18364 Täby

Kontakt:
Tel: +4687562202
E-post: This is a mailto link

Se all info